Provozní řád

I.

Každý klient je povinen seznámit se s Provozním řádem sálu Hridaja. 

Zakoupením jednorázového vstupu, kurzu či workshopu potvrzuje, že se s Provozním řádem seznámil, a zavazuje se jej plně respektovat a dodržovat.

II.

Každý klient je povinen se při vstupu prokázat jménem, kterým je v systému zaplacena rezervace nebo si zakoupit jednorázovou lekci. Aktuálně platný ceník služeb je dostupný na webových stránkách. Řádně uhrazené vstupné opravňuje klienta ke vstupu do prostor jógového sálu a využívání jeho zařízení či služeb.

III.

Sál Hridaja je otevřen dle aktuálně platné otevírací doby, jenž je uvedena na webových stránkách www.hridaja.com v sekci kontakty.

IV.

Účast na jógové lekci je možné rezervovat využitím rezervačního systému, který je umístěný na webových stránkách www.hridaja.com. Jógové lekce probíhají pod vedením kvalifikované lektorky. 

Nastane-li jakákoli událost, která znemožňuje poskytnutí nabízených služeb, je Provozovatel oprávněn plánované lekce zrušit a oznámit to na webových stránkách či sociálních sítích.

V.

STORNO PODMÍNKY

STORNO OTEVŘENÝCH LEKCÍ: Rezervovanou otevřenou lekci lze v rezervačním sytému zrušit max. do 13 hodin v den konání lekce. Pokud tak neučiníte a na lekci nedorazíte, při platbě předem (on-line, na účet Provozovatele ) Vám nebude cena lekce vrácena zpět na účet, u platby hotově na lekci, po vás bude cena lekce vyžadována při příští návštěvě. Děkujeme za pochopení. 

STORNO KURZŮ A WORKSHOPŮ: Po přihlášení na kurz/workshop je nutné, aby celá částka byla připsána na náš účet do 5 dnů, jinak bude vaše rezervace automaticky stornována.  

STORNO JÓGOVÝCH POBYTŮ: Po přihlášení na akci je nutné zaplatit zálohu dle požadavků studia a podmínek jógového pobytu. 

V případě storna více než 14 dní před konáním kurzu/workshopu, bude účtován storno poplatek ve výši 10% (jinými slovy bude vám 90% vráceno). Pokud se klient na zvolený kurz/workshop neomluví 14 dní dopředu či se nedostaví, provozovatel je oprávněn akci účtovat v plné výši.

Své místo však lze převést na jinou osobou.

Přihlášením v rezervačním systému souhlasíte se storno podmínkami.

VI.

Po vstupu do domu je každý klient povinen uložit venkovní obuv na místě tomu určeném, a to v prostorách v blízkosti recepce. 

Klientům je k dispozici oddělená šatna v prostorech sálu.  

Provozovatel nenese žádnou zodpovědnost za cennosti uložené v šatně (osobní doklady, klíče, cennosti, šperky, peníze, platební karty, notebooky a jiné). 

Dojde-li k odcizení či ztrátě osobních věcí, je klient povinen neprodleně informovat o této skutečnosti lektorku lekce a kontaktovat Policii ČR. Na dodatečné ohlášení krádeže či ztráty nebude brán zřetel.

VIII.

Každý klient je povinen řídit se pokyny lektorky lekce. Vstup do sálu je povolen pouze bez obuvi. Při provozování příslušné sportovní činnosti v sále nesmí ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních klientů. Dále je zakázáno jakýmkoli způsobem znečišťovat prostory.

IX.

Klienti využívají veškeré zařízení a vybavení Provozovatele na vlastní nebezpečí. Na lektora se mohou klienti obracet také v případě, že potřebují zodpovědět dotazy vztahující se k vybavením.

X.

Každý klient je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav. Lektorka sálu Hridaja nenese žádnou zodpovědnost za zdravotní stav klientů.

Každý klient je rovněž povinen dodržovat pokyny instruktora vztahující se ke cvičení a vybavení. V opačném případě nenese Provozovatel žádnou zodpovědnost za vzniklé úrazy či zranění. Jakékoli zranění je nutné okamžitě ohlásit lektorce. Během provozování sportovních aktivit nesmí klient ohrozit své zdraví, ani zdraví ostatních účastníků.

Základní lékárničku první pomoci má lektorka sálu k dispozici.

XI.

Po skončení lekce musí každý klient po sobě uklidit vypůjčené pomůcky.

XII.

Klienti jsou povinni řídit se příslušnými protipožárními předpisy, zodpovědně zacházet s majetkem Provozovatele a dbát na dodržování pořádku v prostorách sálu Hridaja.

V prostorech je zakázáno:

•kouřit

•požívat alkoholické nápoje či jiné omamné či psychotropní látky

XIII.

Klienti zodpovídají za škody vzniklé porušením Provozního řádu, za ztrátu či poškození majetku Provozovatele, a to v plné výši, i když byla škoda způsobena neúmyslným jednáním.

Provozní řád sálu Hridaja

Dne 10.2.2022